Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma CAR GO IZABELA KALETA z siedzibą w Radomiu.
ul. Wrocławska 4, NIP: 9481060108, REGON: 141194584, adres e-mail: biuro@cargoradom.pl.

2. Jako Administrator możemy przetwarzać Państwa dane w celach:
– archiwalnych, tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy skierowali do nas wiadomość e-mail lub przesłali formularz kontaktowy;
– badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do CAR GO, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
data i godzina odwiedzin strony,
rodzaj systemu operacyjnego,
przybliżona lokalizacja,
rodzaj przeglądarki internetowej do przeglądania strony,
czas spędzony na stronie,
odwiedzone podstrony,
podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (tj. poznanie aktywności klientów na stronie internetowej celem podniesienia poziomu atrakcyjności informacji umieszczonych na stronie, a tym samym wizerunku CAR GO);
– prowadzenia strony internetowej (serwisu internetowego CAR GO) i jej prawidłowego działania, w zakresie funkcjonalności serwisu, tj. możliwości i sposobu jej wykorzystania przez użytkowników, zgodnie z preferencjami Administratora jak i użytkowników zewnętrznych serwisu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na użytkowanie serwisu przy wykorzystaniu cookies). Administrator informuje, że wykorzystanie „cookies” w serwisie CAR GO nie polega na ustalaniu tożsamości użytkownika serwisu, a jedynie na identyfikacji urządzenia, z użyciem którego określona osoba korzysta z serwisu. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane, jak:
adres IP,
data i czas serwera,
informacje o przeglądarce internetowej,
informacje o systemie operacyjnym – dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do CAR GO. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem CAR GO jest administrowanie stroną internetową (serwisem)).

3. CAR GO wykorzystuje na swojej stronie internetowej tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Google, Instagram).
„Cookies” spełniają funkcję użytkową w zakresie:
– zapewniania bezpieczeństwa (pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu podmiotowi korzystania z panelu klienta);
– wydajanego i sprawnego działania serwisu (pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach);
– tworzenia statystyk (pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej dzięki czemu Administrator może na podstawie analiz ulepszać działanie serwisu, w sposób najbardziej odpowiadający preferencjom użytkowników.

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie pytamy o wyrażenie zgody na użycie cookies (co jest zalecane). Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku itp.

4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.
Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to proszę przesłać do nas wiadomość (e-mail) z informacją o cofnięciu zgody na przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. W niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z naszych usług.
Aby zlecić usługę w CAR GO, otrzymać ofertę w zakresie indywidualnych potrzeb oraz nawiązać kontakt z Administratorem konieczne jest podanie danych (co najmniej kontaktowych – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
Celem wykonania ewentualnych zobowiązań wynikających z podjętej z CAR GO współpracy Administrator jest upoważniony do zebrania danych wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa (np. w zakresie wystawienia faktury VAT).

6. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z CAR GO w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. prawnych, IT, księgowych, zarządzania, marketingowych).
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione partnerom handlowym Administratora, czyli firmom z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi jedynie w celu prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy współpracy.
Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji umowy, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, organy administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, instytucje finansowe w zakresie dotyczącym świadczenia usług dla Administratora, podmioty wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe, firmy pocztowe i kurierskie zapewniające wymianę korespondencji, podmioty zapewniające bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wobec których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych lub jego brak, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską; a w innym przypadku przy zastosowaniu zabezpieczeń prawnych i technicznych w oparciu o Państwa zgodę.
Administrator korzysta z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, W ramach korzystania z ww. usług i technologii przekazujemy dane osobowe podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które objęte zostały tzw. tarczą bezpieczeństwa: „Privacy Shield”, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z CAR GO, a po jej zakończeniu co najmniej przez czas określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy. W przypadku powstania sporu, do jego ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania lub ustalimy, że dane te są nieaktualne.
Pozostałe dane zebrane i otrzymane od Państwa na podstawie wyrażonej zgody przechowywać będziemy do czasu cofnięcia przez Państwa wyrażonej uprzednio zgody.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do profilowania.

10. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
prawo dostępu do swoich danych,
prawo do sprostowania swoich danych,
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. CAR GO zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili zamawiania usługi.
Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej CAR GO z adnotacją o dacie jej obowiązywania.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 02-01-2020r.

Podstawa Prawna

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywane w skrócie RODO).